sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Trao-doi/ vi Tue, 25 Apr 2017 07:04:49 GMT Tue, 25 Apr 2017 07:04:49 GMT //thegloriajean.com:443/index.php/rss/ //thegloriajean.com:443/uploads/logo-1_a6b11d5e8d5f930cbe965fa7e231e684.png sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Trao-doi/ 144 48 sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Trao-doi/Doi-dieu-suy-nghi-ve-van-hoa-doc-cua-HSSV-Truong-Cao-dang-Van-hoa-Nghe-thuat-nhan-ngay-Sach-Viet-Nam-108/ Trong đời sống tinh thần của mỗi chúng ta, sách là sản phẩm văn hóa tinh thần, là kho tàng tri thức đóng vai trò rất quan trọng, là người thầy vĩ đại thắp sáng trong chúng ta nguồn tri thức vô tận. Sách giúp chúng ta tu dưỡng nhân cách, ý thức và hướng tới những giá trị nhân văn cao cả. Trong môi trường khoa học công nghệ phát triển như hiện nay, học sinh, sinh viên có rất nhiều cách khác nhau để tiếp cận nguồn tri thức, song giá trị truyền thống từ việc đọc sách vẫn không thể phủ nhận.]]> Tue, 25 Apr 2017 07:04:49 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Trao-doi/Hoc-sinh-tot-nghiep-TCCN-nhung-chua-co-bang-tot-nghiep-trung-hoc-pho-thong-thac-mac-va-giai-dap-101/ Thời gian vừa qua nhiều học sinh đang học tại trường và một số học sinh đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) có thắc mắc là sau khi tốt nghiệp TCCN tại trường có được thi tuyển sinh các bậc học cao hơn không, .......]]> Thu, 5 Jan 2017 07:01:18 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Trao-doi/Mot-vai-suy-nghi-ve-cong-tac-tuyen-sinh-dao-tao-am-nhac-tai-truong-Cao-dang-Van-hoa-Nghe-thuat-Dak-Lak-96/ Có thể nói rằng, nâng cao chất lượng tuyển sinh đào tạo âm nhạc hiện nay đối với các trường VHNT là nhiệm vụ sống còn của cả hệ thống giảng dạy các môn nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng, có tác động rất lớn đến tất cả các mặt của đời sống kinh tế xã hội không chỉ của các đơn vị giảng daỵ VHNT mà còn là nhiệm vụ đào tạo nghệ thuật của cả khu vực Tây nguyên, ......]]> Fri, 14 Oct 2016 02:10:53 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Trao-doi/NHIEM-VU-TRONG-TAM-NAM-HOC-2016-2017-84/ Năm học 2015-2016 Cán bộ viên chức (CBVC) sòng bạc đại thế giới đã nổ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành cơ bản nhiệm vụ theo các chương trình kế hoạch đã đề ra; thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, thường xuyên tổ chức cho CBVC và Học sinh sinh viên (Hssv) học tập quán triệt các nghị quyết chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước.......]]> Mon, 29 Aug 2016 08:08:35 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Trao-doi/DINH-HUONG-GIANG-DAY-THUC-HANH-AM-NHAC-TRONG-MON-HOC-Phuong-phap-Dan-dung-Chuong-trinh-Nghe-thuat-Tong-hop-70/ Nhà trường đã thực hiện môn học : Phương pháp Dàn dựng Chương trình Nghệ thuật Tổng hợp, theo chương trình khung của Bộ Giáo dục & Đào tạo từ khóa học K.06 ( 2006 ) dành cho bậc Cao đẳng Sư phạm và Cao đẳng Quản Lý Văn hóa, đến nay đã có nhiều khóa học ra trường thực hành qua thực tế rất tốt, hiệu quả cao trong các chương trình Văn hóa nghệ thuật ở các trường học, Nhà Văn hóa ở địa phương, đáp ứng được nhu cầu xã hội, với mục tiêu:]]> Thu, 26 May 2016 07:05:00 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Trao-doi/NHUNG-NHIEM-VU-GIAI-PHAP-XAY-DUNG-VA-PHAT-TRIEN-DOI-NGU-CAN-BO-DANG-VIEN-TRONG-NHA-TRUONG-56/ Sau 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, nhất là khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “ về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước”, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tỉnh nói chung và trong Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật nói riêng đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, góp phần quan trọng hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.]]> Wed, 3 Feb 2016 01:02:03 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Trao-doi/Thuc-hien-doi-moi-chuong-trinh-dao-tao-Trung-cap-chuyen-nghiep-nam-hoc-2015-2016-48/ Năm 2015, là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29, Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục – đào tạo, đồng thời xây dựng và triển khai chương trình hành động của ngành giáo dục thực hiện chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011- 2020; triển khai Chỉ thị số: 11/ CT – UBND ngày 18/9/2014 của UBND tỉnh Đăk Lăk về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục đào tạo năm học 2014-2015;]]> Mon, 28 Dec 2015 12:12:35 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Trao-doi/BAN-GIAM-HIEU-NHA-TRUONG-TRA-LOI-PHONG-VAN-TAP-CHI-HUU-NGHI-45/ 1- Là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật; Bảo tồn phát triển các giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống, nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn các tỉnh Tây nguyên. Nhân dịp này xin thầy vui lòng chia sẻ đôi nét về những kết quả đạt được của nhà trường trong thời gian qua?]]> Thu, 3 Dec 2015 07:12:06 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Trao-doi/CHUAN-DAU-RA-CAC-NGANH-DAO-TAO-CUA-SINH-VIEN-TRUONG-CAO-DANG-VAN-HOA-NGHE-THUAT-DAK-LAK-25/ sòng bạc đại thế giới là trường đào tạo các ngành nghề trên lĩnh vực năng khiếu nghệ thuật, đã đóng góp được những thành tựu tích cực cho ngành Văn hóa thông tin (VHTT) và ngành Giáo dục & Đào tạo (GDĐT); Tuy nhiên trong những năm gần đây, số lượng thí sinh thi vào trường không được cải thiện và có chiều hướng giảm, nhất là các ngành về năng khiếu nghệ thuật.]]> Mon, 14 May 2012 07:05:16 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Trao-doi/Nang-cao-hieu-qua-cong-tac-quan-ly-Hssv-o-truong-Cao-dang-Van-hoa-Nghe-thuat-24/ Trong xu thế phát triển của nền kinh tế trí thức, đang ngày càng khẳng định vai trò và tầm quan trọng của lĩnh vực giáo dục đào tạo, trong đó công tác quản lý học sinh, sinh viên (HSSV) chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng trong việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực toàn diện cả về đức và tài để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và bảo vệ Tổ quốc.]]> Mon, 14 May 2012 07:05:20 GMT sòng bạc đại thế giới - website chính thức của Việt Nam //thegloriajean.com:443/index.php/news/Trao-doi/Phuong-phap-viet-sang-kien-kinh-nghiem-truong-Cao-dang-Van-hoa-Nghe-thuat-Dak-Lak-23/ Nhà trường ta trong nhiều năm qua, công tác Nghiên cứu khoa học ( NCKH) và viết Sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) tuy có nhiều chuyển biến tích cực và đã đạt được một số kết quả nhất định, nhưng chưa trở thành nhiệm vụ bắt buộc đối với cán bộ giảng viên, nhiều giảng viên chỉ tập trung cho công tác giảng dạy, hoặc chỉ hoàn thành công tác thường ngày của mình, chưa quan tâm đúng mức đến công tác NCKH và SKKN, nguyên nhân có thể phát xuất từ nhiều mặt, nhưng trong giới hạn khuôn khổ bài viết này tôi chỉ xin mạn phép trao đổi một số vấn đề cơ bản về phương pháp viết SKKN .]]> Mon, 14 May 2012 07:05:36 GMT 程序发生错误,错误消息:System.IO.IOException: 无法创建“D:\Soft\超级镜像站群\cache\thegloriajean.com\thegloriajean.com\index.php”,因为同名文件或目录已存在。 在 System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath) 在 System.IO.Directory.InternalCreateDirectory(String fullPath, String path, Object dirSecurityObj, Boolean checkHost) 在 System.IO.Directory.InternalCreateDirectoryHelper(String path, Boolean checkHost) 在 SuperGroup.Core.Start.FileNotFoundHandle.d__2.＀⬀() --- 引发异常的上一位置中堆栈跟踪的末尾 --- 在 System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() 在 System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) 在 SuperGroup.Core.Start.TemplateExistsHandle.d__0.ff() --- 引发异常的上一位置中堆栈跟踪的末尾 --- 在 System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() 在 System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) 在 System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.GetResult() 在 SuperGroup.Core.Bootstrapper.d__18.＀ꠀ()